Meniny má:
 
.: Slovenská republika :. .: Česká republika :. .: Ostatné zahraničie :. .: Cyklovýlety :.


Posledná aktualizácia:


Upozornenie:


.: Cestovné výhody na železniciach združenia FIP :.

FIP - Združenie pre medzinárodné cestovné výhody železničného personálu - je osobitnou skupinou v rámci Medzinárodného zväzu železníc (UIC) a jeho členovia v súlade so Stanovami a Reglementom FIP si vzájomne poskytujú zahraničné cestovné zvýhodnenia pre svojich zamestnancov a rodinných príslušníkov. Jedná sa o služobné ako aj súkromné cesty zamestnancov v rámci UIC. Zahraničné cestovné výhody sú jedným z najvýznamnejších benefitov poskytovaných zamestnancom našich železničných spoločností. Ročne je vydávaných cca. 36 000 voľných cestovných lístkov jednotlivých zahraničných spoločností.

Ako je to vyššie naznačené okrem činných zamestnancov železníc majú nárok na lístky FIP aj ich rodinný príslušníci, dôchodcovia (bývalí železničiari) a rodinní príslušníci dôchodcov (bývalých železničiarov). Na týchto sa však v porovnaní s činnými zamestnancami vzťahujú v jednotlivých krajinách rôzne obmedzenia cestovných výhod FIP (platí iba 50 % zľava resp. nemajú nárok na lístok FIP ai).

Všetky podmienky pre používanie cestovných lístkov FIP, vrátane zoznamu krajín do ktorých je možné na cestovné lístky FIP cestovať a ich nárokovosti je spracovaný v železničnom predpise Ok 12.

Od 01.01.2014 platia nové pravidlá pre cestovanie na FIP-ky. Jednotlivé spoločnosti, ktoré sú členmi FIP sú rozdelené do dvoch kategórií - do kategórie "A" a do kategórie "B".

Do kategórie "A" patria spoločnosti: ATOC, BDŽ, BLS, ČD, CFL, CFR, CIE, CP, DB AG, DSB, FS, Gysev, HŽ, MÁV, MZ-T, NIR, NS, NSB, ÖBB, OSE, PKP, RENFE, SBB-CFF, SNCB, SNCF, SP, SŽ, VR, ŽPCG, ŽRS, ŽS, ŽSR, BSB, SLL a StL. V tejto kategórii si jednotlivé spoločnosti umožňujú nárok minimálne na jeden voľný lístok pre zamestnanca v kalendárnom roku a minimálne jeden voľný lístok pre dôchodcu po odchode do dôchodku v priebehu 45 mesiacov, pokiaľ počas aktívnej služby mal nárok na voľný lístok. Na základe vzájomných dvojstranných dohôd si môžu jednotlivé spoločnosti dohodnúť aj navýšenie minimálnej nárokovosti ako aj dohody o nárokovosti pre rodinných príslušníkov.

Do kategórie "B" patria spoločnosti: EIL, ŽFBH, Attica. V tejto kategórii si jednotlivé spoločnosti umožňujú cestovať na cestovný preukaz s 50%-nou zľavou pre zamestnanca, dôchodcu a ich rodinných príslušníkov.

Táto nárokovosť platí po dobu troch kalendárnych rokov, t.j. do 31.12.2016. V ďalšom období (od 1.1.2017) sa budú dopravcovia opätovne prihlasovať do kategórie "A" alebo "B" v trojročných cykloch.

Zoznam jednotlivých dopravných spoločností združených do združenia FIP ako aj ich ročnú nárokovosť si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz:

Členovia združenia FIP (stav k 1.1.2011)
Nárokovosť na lístky FIP - Roky 2014 - 2016

Od 01.01.2016 boli do združenia FIP prijaté spoločnosti: Koleje Wielkopolskie Sp.z o.o. (KW) a THI Factory SA (THI). Spoločnost THI Factory SA je novým samostatným dopravcom prevádzkujúcim vlaky s globálnou cenou „Thalys“. U týchto 2 železničných spoločností sa nevydávajú samostatné kupóny FIP, avšak bude možné uplatniť si na základe predloženého Medzinárodného preukazu (MP) na zľavu cestovného pre zamestnancov železníc zľavu cestovného vo výške 50 % z tarifnej ceny cestovného.

Krátky postup ako vybaviť lístok FIP:

V hlavnej pokladni prípadne vo vybraných pokladniach iKVC si zakúpite Žiadanku o vydanie voľného (zľavneného) lístka na tratiach zahraničných železníc a spisné v príslušnej výške podľa počtu požadovaných krajín. Cena jedného spisného je stanovená na 0,33 €. Celková výška spisného závisí od počtu požadovaných krajín + potrebujete jedno spisné za obal. Napríklad pri ceste do Talianska (FS) ak cestujete cez Rakúsko (ÖBB) si zakúpite spisné v hodnote 0,99 €. (2 krajiny + obal). Toto je potrebné previesť pre každú osobu samostatne.

Žiadanka o vydanie voľného (zľavneného) lístka na tratiach zahr. železníc


Od 1. januára 2009 sa úhrada za vyhotovenie a vydanie zahraničných cestovných dokladov (spisné) realizuje výhradne cestou elektronických zariadení na výdaj cestovných dokladov v iKVC (Inovované Komplexné vybavenie cestujúcich). V praxi to znamená, že si spisné kupujete ako bežný cestujúci v pokladniach iKVC, pričom samotné spisné vyzerá ako bežný cestovný lístok s tým rozdielom, že je na ňom uvedený popis "POPLATOK OK 10 - SPISNÉ".

Spisné


Doklad o úhrade spisného (samotný lístok spisné - POPLATOK OK 10 - SPISNÉ) je súčasťou Žiadanky o vydanie voľného (zľavneného) lístka na tratiach zahraničných železníc. Zamestnanec (žiadateľ) ho prilepí do pravého horného rohu na prednej strane žiadanky, tak aby neprekryl údaje o žiadateľovi. Z doterajšej praxe vzhľadom na technické obmedzenia Výdajné stredisko FIP upozorňuje žiadateľov, aby žiadanky predkladali v súlade s uvedenými pokynmi naraz s maximálne dvomi dokladmi o úhrade spisného (a to vrátane poplatku za osobné vybavenie - viď zrýchlený proces).

Vyplnenú žiadanku (vzor vyplnenej žiadanky si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz) odovzdáte na Vašom personálnom oddelení Vašej výkonnej jednotky, resp. zamestnancovi na to poverenému. Bežná lehota na vybavenie preukazu FIP sú cca 3 týždne. Pri zrýchlenom procese (100% príplatok) sa dá lístok FIP vybaviť aj za 1 deň.

Obal preukazu FIP - Predná strana


Obal preukazu FIP - Zadná strana


Každý lístok uložený v obale je rozdelený na 4 políčka. V políčku vyznačte dátum, mesiac, rok odchodu Vášho vlaku (napr. 26.08.08). Každé políčko má teoretickú platnosť 48 hodín, to znamená, že lístok je platný do 24.00 hod. nasledujúceho dňa od vpísaného dátumu. Toto môžete zopakovať 4x, pričom medzi vpísanými dátumami môže byť časová medzera aj dlhšia ako 2 dni.

Cesta na lístok FIP by mala tvoriť uzatvorený okruh. To znamená, že ak opustíte nejaký členský štát FIP, už sa do neho nemôžete vrátiť, hoci budete mať ešte voľné kolónky s nevypísaným dátumom. Toto ustanovenie neplatí, ak túto krajinu využívate ako tranzit a vraciate sa cez ňu na Slovensko.

Kupónový lístok FIP - ÖBB

Voľný FIP lístok Vám v niekoľkých krajinách môže poskytovať i ďalšie výhody napr.: bezplatná preprava batožiny, preprava a autobusmi žel. spoločnosti, preprava trajektmi na vybraných tratiach (Taliansko, ...), preprava MHD v mestách, kde prevádzkovateľom sú železnice (napr. S Bahn - München, Viedeň, ...). Ak vstúpite na územie Slovenskej republika, lístok FIP stráca platnosť a nemôžete ho opätovne použiť !!!

Pozor na zneužitie! Sprievodca vo vlaku môže od Vás žiadať okrem lístka FIP i doklad totožnosti (pas, obč. preukaz). Pri falšovaní preukazu FIP, resp. pri jeho neoprávnenom použití zaplatíte v danej krajine cestovné v plnej výške a čaká Vás odobratie všetkých cestovných výhod pre Vás i celú Vašu rodinu.

Podmienky pre požívanie lístkov FIP: (pokyny uvedené na zadnej strane zošita lístkov FIP)

 1. Cestovný lístok je vydaný buď jednotlivo alebo je vložený do obálky a zošitý.
 2. Cestovný lístok je neprenosný a pred začiatkom cesty musí byť podpísaný v políčku "Signature-Unterschrift-Firma". Držiteľ sa na vyzvanie musí preukázať oficiálnym osobným dokladom totožnosti oprávňujúcim prekročenie hraníc.
 3. Cestovný lístok oprávňuje cestovanie vo vozňovej triede uvedenej na lístku. Použitie vyššej vozňovej triedy je dovolené po zaplatení plného rozdielu medzi obyčajným cestovným za príslušnú prepravnú cenu.
 4. Každý cestovný lístok je možné použiť na ľubovoľné cesty na tratiach príslušného dopravného podniku (výnimka viď bod 6.). Jednotlivé políčka sa používajú v uvedenom poradí. Platnosť každého políčka začína dňom vypísaným držiteľom do každého z nich a končí o 24:00 hodine nasledujúce dňa. Do prvého políčka sa zapíše dátum dňa, keď má vlak zastaviť v prvej stanici po prekročení hraníc, popr. po prechode inej železnice v rovnakom štáte, pričom pre vyplenenie políčka s dátumom je smerodajný pravidelný príchod podľa cestovného poriadku do stanice. Ak začína cesta vo vnútri siete dotyčnej železnice, uvedie sa deň odchodu. Deň, mesiac a rok sa uvádzajú vždy dvoma arabskými číslami vecným perom. Pri jednomiestnych čísliciach sa pred číslo doplní nula (napr. 15.04.11). Po návrate do siete domovskej železnice nie je možné na už použitý cestovný lístok opätovne vycestovať. Časť každého políčka označená slovom "Controle" je vyhradená pre údaje vlakových kontrolných orgánov. I v prípade nevykonania kontroly stráca každé vyplnené políčko platnosť o 24:00 hodine dňa nasledujúceho po dni vypísaného do políčka.
 5. Pri nevypísaní alebo pri vypísaní nesprávneho dátumu kontrolný orgán dotyčné políčko znehodnotí prečiarknutím. Okrem toho je potrebné zakúpiť si platný cestovný lístok s prihliadnutím na medzinárodný preukaz so zľavou od štátnej hranice alebo z miesta odchodu vlaku do ďalšej stanice, v ktorej vlak pravidelne zastavuje. Ak je to potrebné, môže byť zakúpený aj cestovný lístok do stanice ležiacej za stanicou prvého zastavenia vlaku. Na ďalšiu jazdu je potrebné vypísať dátum do ďalšieho políčka.
 6. Cestovné lístky na využitie lodnej spoločnosti StL platia maximálne na dve prepravy loďou.
 7. Pri použití určitých vlakov, vozňov, autobusov a lodí nie je lístok platný, je platný len obmedzene alebo len po zaplatení príplatku za prepravu.
 8. Svojvoľná zmena a zneužitie tohto cestovného lístka môžu mať za následok jeho okamžité odobratie a nahlásenie dopravnej spoločnosti zamestnanca.
 9. Cestovné batožiny sa odbavujú podľa tarifných podmienok.

Medzinárodný preukaz (MP) na zľavu cestovného pre zamestnancov železníc

Ak vyčerpáte v danom roku všetky lístky FIP do požadovanej krajiny podľa príslušnej ročnej nárokovosti lístkov, existuje možnosť cestovať do požadovanej krajiny opäť, tentokrát na zľavu 50 % z výšky precestovaného cestovného. Pre získanie uvedenej zľavy je potrebný "Medzinárodný preukaz na zľavu cestovného pre zamestnancov železníc", na ktorý má nárok každý oprávnený zamestnanec železníc.

Medzinárodný preukaz (MP) na zľavu cestovného pre zamestnancov železníc


Krátky postup ako vybaviť Medzinárodný preukaz na zľavu cestovného:

Je to podobný proces ako pri lístkoch FIP. V hlavnej pokladni prípadne vo vybraných pokladniach iKVC si zakúpite Žiadanku o vydanie Medzinárodného preukazu (MP), čo je vlastne to isté tlačivo ako Žiadanka o vydanie voľného (zľavneného) lístka na tratiach zahraničných železníc používaná pri lístkoch FIP. Žiadateľ ďalej zaplatí spisné vo výške 0,33 € za Preukaz a 0,33 € za každý rok platnosti. V praxi sa Medzinárodný preukaz na zľavu cestovného vydáva na 2 roky, to znamená, že celková výška spisného bude 0,99 €.

Doklad o úhrade spisného (samotný lístok spisné - POPLATOK OK 10 - SPISNÉ) je súčasťou "Žiadanky o vydanie medzinárodného preukazu (MP)". Zamestnanec (žiadateľ) ho prilepí do pravého horného rohu na prednej strane žiadanky, tak aby neprekryl údaje o žiadateľovi. Z doterajšej praxe vzhľadom na technické obmedzenia Výdajné stredisko FIP upozorňuje žiadateľov, aby žiadanky predkladali v súlade s uvedenými pokynmi naraz s maximálne dvomi dokladmi o úhrade spisného (a to vrátane poplatku za osobné vybavenie - viď zrýchlený proces).

Žiadateľ vyplní žiadanku, pričom v hornej časti prednej strany žiadanky zakrúžkuje možnosť 2. a) MP na 50 % zľavu. Vyplnenú žiadanku odovzdáte na Vašom personálnom oddelení Vašej výkonnej jednotky, resp. zamestnancovi na to poverenému. Bežná lehota na vybavenie MP na zľavu cestovného sú cca 3 týždne. Pri zrýchlenom procese (100% príplatok) sa dá MP vybaviť aj za 1 deň.

Ako je to uvedené vyššie, v praxi sa MP preukaz vydáva na obdobie 2 rokov. Po ich uplynutí je potrebné v prípade predĺženia platnosti Medzinárodný preukaz na zľavu cestovného prolongovať na ďalšie roky. Proces prolongácie je obdobný ako pri vybavovaní MP na zľavu cestovného s tým rozdieľom, že žiadateľ pri vyplňovaní žiadanky v jej hornej časti na prednej strane zakrúžkuje možnosť 2. b) prolongáciu MP. Cena spisného, t.j. 0,33 € za každý rok platnosti, je nezmenená. Pri prolongácii MP sa už nepožaduje spisné vo výške 0,33 € za preukaz.

Pozor na zneužitie! Sprievodca vo vlaku môže od Vás žiadať okrem MP na zľavu cestovného i doklad totožnosti (pas, obč. preukaz). Pri falšovaní MP, resp. pri jeho neoprávnenom použití zaplatíte v danej krajine cestovné v plnej výške a čaká Vás odobratie všetkých cestovných výhod pre Vás i celú Vašu rodinu.

Podmienky pre používanie MP pre zľavu cestovného:

 1. Preukaz je neprenosný a musí byť podpísaný. Každý jeho užívateľ sa musí na vyzvanie preukázať oficiálnym osobným preukazom oprávňujúcim na prekročenie hraníc.
 2. Preukaz platí po celý vytlačený rok platnosti alebo rok uvedený na nálepke platnosti, až do 31. januára roku nasledujúceho. Keď zaniká oprávnenie držať preukaz pred uplynutím tejto lehoty, zapíše sa posledný deň platnosti do políčka "Platí do ...".
 3. Preukaz oprávňuje osoby na ktorých meno je vystavený, aby si v rámci tarifných ustanovení zakúpili v oficiálnych predajniach lístkov (pokladníc železníc alebo zvlášť oprávnených cestovných kancelárií zúčastnených železníc FIP), lístky pre jednoduchú cestu za zľavnenú cenu. Pre deti sa predávajú rovnaké lístky ako pre dospelých. Preukaz sa predkladá kontrolným orgánom spoločne s lístkom.
 4. Použitie vyššej vozňovej triedy je možné po doplatení cenového rozdielu.
 5. Lístky zakúpené po predložení tohto preukazu neplatia alebo platia len obmedzene v určitých vlakoch, vozňoch a lodiach. Vyberanie príplatkov vyplýva z ustanovenia každej jednotlivej železnice - dopravnej spoločnosti.
 6. Svojvoľná zmena a zneužitie preukazu môže mať za následok jeho okamžité odobratie a hlásenie domovskej stanici. Cestovné batožiny sa odbavujú podľa tarifných podmienok. Pri priebežnom medzinárodnom odbavení sa však poskytuje za celú prepravnú cestu zľava 50% z tarifného dovozného za batožiny, pokiaľ sa použije aspoň na časti cesty medzinárodný kupónový zošitok.

Základné podmienky na poskytovanie zamestnaneckých zahraničných cestných výhod a usmernenie na vypísanie žiadanky (výpis z predpisu Ok 12)

 1. Žiadateľ je zamestnanec, držiteľ železničného preukazu, ktorý spĺňa podmienky nároku na vydanie voľného (zľavneného) lístka alebo preukazu na tratiach zahraničných železníc podľa predpisu Ok 12, čl. 4
 2. Žiadateľ pri predkladaní žiadosti o zahraničné cestovné výhody musí dodržať nasledovné pokyny:
  1. ak žiada o voľný lístok na železnice FIP (kupónový zošitok), musí predložiť samostatnú žiadanku pre každú osobu (t.j. samostatne i pre rodinného príslušníka) a zaplatiť spisné (za obal 0,33 €, za kupónový lístok každej železnice FIP 0,33 €). Jednou žiadankou môže žiadať maximálne 7 kupónových lístkov.
  2. Ak žiada o preukaz na 50 % zľavu cestovného na železniciach v združení FIP, musí predložiť samostanú žiadanku pre každú osobu, okrem detí do veku 15 rokov, ktoré uvádza na žiadanke žiadateľ a zaplatiť spisné 0,33 € za PREUKAZ a 0,33 € za každý rok platnosti.
  3. Pri vyžiadaní o voľný lístok SMPS na trate železníc OSŽD, voľný lístok alebo preukaz na zľavu na ďalšie železnice, s ktorými sú uzatvorené dvojstranné samostatné dohody, treba uviesť presnú trasu cesty tam a späť (postup je uvedený v pokynoch Ok 12, čl. 5).
 3. Mimoriadne, s preukázateľným súhlasom vedúceho organizačnej zložky, môže žiadateľ požiadať o osobné vybavenie a vyzdvihnutie lístkov FIP pri dodržaní podminok evidencie a zaplatení dvojnásobného poplatku spisného. Žiadanky na kupónové zošitky FIP a lístky SMPS, treba zasielať najskôr do 30 dní pred plánovaným uskutočnením cesty. Na ostatné železnice v termínoch, uvedených v predpise Ok 12, časť štvrtá. (Na trate ONCFM až po vybavení vstupných víz.) Zamestnanci ZSSK, ZSSK Cargo a ŽSR predkladajú žiadanky prostredníctvom svojej organizačnej zložky na GR ŽSR - výdajňa FIP.
 4. Pre vybavovanie lístkov na skupinové cesty vozňami ZSSK platia osobitné pokyny ZSSK a ŽSR.
 5. Žiadanky musia byť vypísané čitateľne - zásadne písacím strojom
 6. Žiadateľ žiada o zošitok FIP na príslušnú železnicu bez uvedenia trate tak, že železnice musia na seba nadväzovať.
 7. Žiadateľ musí žiadanku vlastnoručne podpísať.
 8. Správnosť údajov v žiadanke a splnenie podmienok žiadateľom potvrdí podpisom zamestnanec, ktorý je zodpovedný za evidenciu žiadosti už vydaných lístkov. Zodpovedný vedúci organizačnej zložky údaje na žiadanke odsúhlasí vlastnoručným podpisom. Odtlačok pečiatky organizačnej zložky musí byť čitateľný a umiestnený na predpísanom mieste žiadanky. Nedodržanie pokynov v zmysle predpisu Ok 12 má za následok vrátenie žiadanky na doplnenie alebo prepracovanie.
 9. Neskoršie odoslanie žiadanky neoprávňuje k prednostnému vyhotoveniu dokladu, rovnako ako v prípade, keď je žiadanka vrátená na doplnenie alebo prepracovanie.
 10. Kupónový zošitok FIP platí 3 mesiace od dňa vyhotovenia a môže byť použitý len na jedno vycestovanie zo Slovenskej republiky. Kupónové zošitky ONCFM a SNCFT platia 3 mesiace vrátane dňa vyhotovenia, lístky SPMS platia 2/4 mesiace, ostatné lístky 6 mesiacov vrátane dňa vyhotovenia.
 
   Autor: Ing. Kristián Václav, vaclav.kristian@gmail.com
© www.fipky.eu5.org - Všetky práva vyhradené!   
Free Web Hosting