Meniny má:
 
.: Slovenská republika :. .: Česká republika :. .: Ostatné zahraničie :. .: Cyklovýlety :.


Posledná aktualizácia:


Upozornenie:


.: Cestovné výhody na železniciach združenia OSŽD :.

Organizácia pre spoluprácu železníc (OSŽD) - je medzivládna organizácia so sídlom vo Varšave, založená v roku 1956. Táto organizácia združuje železničné spoločnosti Východnej Európy a Ázie. Jej hlavným poslaním je unifikácia predpisov a ustanovení upravujúcich železničnú prevádzku v oblasti jej pôsobenia, pričom dôraz je kladený na nákladnú dopravu, ako aj otázky dopravnej politiky.

Zamestnanecké cestovné výhody (voľné lístky) platné na železniciach združenia OSŽD sa poskytujú zamestnancom železníc, vybraným zamestnancom MDPT SR ako aj ich rodinným príslušníkom vo forme voľného lístka SMPS, a to na individuálne alebo skupinové cesty.

Na voľný lístok SMPS je možné cestovať v rámci týchto železníc:

 • Azerbajdžan - AZ
 • Bielorusko - BC
 • Bulharsko - BDŽ (zároveň je aj členom združenia FIP)
 • Česká republika - ČD (zároveň je aj členom združenia FIP)
 • Čína - KZD
 • Estónsko - EVR
 • Gruzínsko - GR
 • Irán - RAI
 • Kazachstan - KZH
 • KĽDR (Severná Kórea) - ZC
 • Kirgizsko - KRG
 • Litva - LG
 • Lotyšsko - LDZ
 • Maďarsko - MÁV (zároveň je aj členom združenia FIP)
 • Moldavsko - CFM
 • Mongolsko - MTZ
 • Poľsko - PKP (zároveň je aj členom združenia FIP)
 • Rumunsko - CFR (zároveň je aj členom združenia FIP)
 • Rusko - RŽD
 • Tadžikistan - TŽD
 • Turkmenistan - TRK
 • Ukrajina - UZ
 • Uzbekistan - UTI
 • Vietnam - VZD

Voľný lístok SMPS


Pre cestovanie na lístok SMPS platia nasledovné pravidlá:

 • Zamestnanec môže počas roka požiadať len o jeden cestovný lístok SMPS.
 • Voľný cestovný lístok má platnosť od dňa vydania:
  • Dva mesiace pri jednosmernej ceste tam,
  • Štyri mesiace pri obojsmernej ceste (tam i späť), ako aj pri jednosmernej ceste späť ak bol voľný lístok vystavený Výdajňou FIP ŽSR.
 • Voľný cestovný lístok SMPS sa môže použiť na cestovanie v čase platnosti len na triatiach v ňom vyznačených, príp. najkratšou cestou medzi hraničnými prechodovými bodmi v ňom vyznačenými. Použitie inej trasy môže viesť k neuznaniu cestovného lístka kotrolnými orgánmi príslušnej železnice a k postihu ako cestujúceho bez cestovného lístka.
 • Poskytnutie voľného cestovného lístka SMPS pre prejazd po niektorej železnici (tam i späť) alebo len na cestovanie vo vnútri príslušného cieľového štátu, znamená čerpanie jedného voľného lístka SMPS v príslušnom roku.
 • Poskytnutie voľného cestovného lístka SMPS na cestu po tratiach niektorej železnice OSŽD, ktorá je súčasne členom združenia FIP, sa súčasne započítava aj do čerpania z nárokovosti FIP v príslušnom roku.
 • Na cestovanie po tratiach niektorej železnice OSŽD, ktorá je súčasne členom združenia FIP, sa má zásadne žiadať a poskytnúť kupónový zošitok FIP.
 • Pre použitie vozňovej triedy je rozhodujúca vozňová trieda priznaná v železničnej preukážke, ktorou sa na požiadanie držiteľ voľného lístka SMPS preukazuje. Na preukázanie osobnej totožnosti platí cestovný pas.
 • Cestovný lístok SMPS platí iba na jednu voľnú cestu vo všetkých druhoch vlakov. Rezervačné poplatky, príplatky za lôžko a ležadlo sa platia v plnej výške.
 • Presun do vozňa vyššej triedy, ako je uvedený na voľnom lístku je dovolený po zaplatení príslušného poplatku.
 • Voľný lístok SMPS oprávňuje na bezplatnú prepravu cestovnej batožiny s hmotnosťou do 35 kg.
 • Voľné lístky SMPS na súkromné cesty sú vytlačené v oficiálnych jazykoch OSŽD.
 • Poskytovanie cestovných lístkov SMPS je limitované počtom pridelených voľných lístkov od OSŽD.
 • Pri poskytnutí voľného lístka SMPS na prepravu skupiny sa na lístku uvedie zodpovedný vedúci skupiny plus počet prepravovaných osôb, ktoré musia byť uvedené na priloženom zozname, potvrdenom Výdajňou FIP. Žiadanky žiadateľovi pri skupinovej preprave osôb odsúhlasuje evidenčná zložka ako na individuálne súkromné cesty. Tieto sústreďuje a predkladá Výdajni FIP zodpovedný vedúci prepravnovanej skupiny - zájazdu.
 • Príslušná evidenčná zložka zabezpečí, aby do 10 dní po skončení cesty bol lístok SMPS vrátený Výdajni FIP. Ak je lístok vydaný skupine, za vrátenie lístku so zoznamom účastníkov Výdajni FIP zodpovedá vedúci skupiny (zájazdu).

Poplatky za voľné lístky SMPS:

Pri žiadaní voľného lístka SMPS na železnice OSŽD:
- za každú železnicu a osobu ................................................................. 0,33 €
(poplatok za obal ako je to u lístkov FIP sa nevyberá)

Všetky základné podmienky pre používanie voľných cestovných lístkov SMPS sú spracované v železničnom predpise Ok 12.

Krátky postup ako vybaviť voľný lístok SMPS:

V hlavnej pokladni prípadne vo vybraných pokladniach iKVC si zakúpite Žiadanku o vydanie voľného (zľavneného) lístka na tratiach zahraničných železníc a spisné v príslušnej výške podľa počtu požadovaných krajín. Cena žiadanky je stanovená na 0,08 € a cena jedného spisného je stanovená na 0,33 € za každú železnicu a osobu. Celková výška spisného závisí od počtu požadovaných krajín a osôb. Napríklad pri ceste jednej osoby do Ruska (RŽD) ak cestujete cez Ukrajinu (UZ) si zakúpite spisné v hodnote 0,66 € (2 krajiny).

Žiadanka o vydanie voľného (zľavneného) lístka na tratiach zahr. železníc


Od 1. januára 2009 sa úhrada za vyhotovenie a vydanie zahraničných cestovných dokladov (spisné) realizuje výhradne cestou elektronických zariadení na výdaj cestovných dokladov v iKVC (Inovované Komplexné vybavenie cestujúcich). V praxi to znamená, že si spisné kupujete ako bežný cestujúci v pokladniach iKVC, pričom samotné spisné vyzerá ako bežný cestovný lístok s tým rozdielom, že je na ňom uvedený popis "POPLATOK OK 10 - SPISNÉ".

Spisné


Doklad o úhrade spisného (samotný lístok spisné - POPLATOK OK 10 - SPISNÉ) je súčasťou Žiadanky o vydanie voľného (zľavneného) lístka na tratiach zahraničných železníc. Zamestnanec (žiadateľ) ho prilepí do pravého horného rohu na prednej strane žiadanky, tak aby neprekryl údaje o žiadateľovi. Z doterajšej praxe vzhľadom na technické obmedzenia Výdajné stredisko FIP upozorňuje žiadateľov, aby žiadanky predkladali v súlade s uvedenými pokynmi naraz s maximálne dvomi dokladmi o úhrade spisného (a to vrátane poplatku za osobné vybavenie - viď zrýchlený proces).

Oproti žiadosti na voľné lístky FIP pri žiadosti na voľné lístky SMPS si musíte vypísať celú trasu, po ktorej budete cestovať na území štátov OSŽD vrátane spiatočnej cesty, ktorá nemusí byť totožná s cestou tam. Ako východzí bod trasy sa uvádza prvý prechodový bod na strane štátov OSŽD napr. Čop - Kyjev - Moskva - Perm - Irkutsk - Chabarovsk - Vladivostok - Komsomolsk - Bratsk - Novosibirsk - Moskva - Kyjev - Čop. Vami zvolená cesta na lístok SMPS by mala tvoriť uzatvorený okruh. Použitie inej trasy môže viesť k neuznaniu cestovného lístka kotrolnými orgánmi príslušnej železnice a k postihu ako cestujúceho bez cestovného lístka.

Vyplnenú žiadanku (vzor vyplnenej žiadanky si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz) odovzdáte na Vašom personálnom oddelení Vašej výkonnej jednotky, resp. zamestnancovi na to poverenému. Bežná lehota na vybavenie voľného lístka SMPS sú cca 3 týždne. Pri zrýchlenom procese (100% príplatok) sa dá lístok SMPS vybaviť za 10 dní, vo výnimočných prípadoch je to možné aj za 1 deň.

Pozor na zneužitie! Sprievodca vo vlaku môže od Vás žiadať okrem voľného lístka SMPS i doklad totožnosti (pas, obč. preukaz). Pri falšovaní voľného lístka SMPS, resp. pri jeho neoprávnenom použití zaplatíte v danej krajine cestovné v plnej výške a čaká Vás odobratie všetkých cestovných výhod pre Vás i celú Vašu rodinu.

 
   Autor: Ing. Kristián Václav, vaclav.kristian@gmail.com
© www.fipky.eu5.org - Všetky práva vyhradené!   
Free Web Hosting